Zapraszamy do skorzystania z promocji płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych marki Bausch+Lomb. Do 3 szt płynu ReNu MultiPlus 360 ml podręczny płyn o pojemności 100 ml za 1 zł.

 


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
,,ReNu® MultiPlus ”


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej „ReNu®MultiPlus ” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest Bausch & Lomb Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Al. Szucha 13/15, 00-580 Warszawa, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000819623, posiadająca numer NIP 5252810445, numer Regon 385148508 i numer BDO 000558697 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 7 504 300 zł, w pełni opłacony (dalej: „Organizator”).
2. Akcja jest organizowana w terminie od 30.01.2023-31.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów Produktu objętego Akcją lub Produktu w promocyjnej cenie, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 Regulaminu Akcji.
3. Akcją Promocyjna realizowana jest za pośrednictwem stacjonarnych oraz internetowych salonów optycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które wyraziły chęć udziału w Akcji (dalej „Punkt handlowy”).
4. Akcją objęty jest następujące produkt:
a. ReNu® MultiPlus 3x360 ml,(dalej: „Produkt objęty Akcją”).
5. Akcja polega na umożliwieniu zakupu przez Konsumenta płynu ReNu® Multiplus® 100ml w promocyjnej cenie 1 złoty (dalej „Produkt w promocyjnej cenie”) pod warunkiem dokonania przez konsumenta, w okresie trwania Akcji, zakupu Produktu objętego akcją.
§ 2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej
1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci) (dalej: „Uczestnik”).
3. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i powinowatych.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Akcji Promocyjnej
1. Uczestnik chcący wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić łącznie następujące warunki: (a) zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu, dokonać zakupu Produktu objętego Akcją Promocyjną w okresie trwania Akcji, Za każdy zakup Produktu objętego Akcją płyn ReNu® MultiPlus o pojemności 100ml Uczestnik może zakupić w Promocyjnej cenie 1 zł.
§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Punktu handlowego, w którym został dokonany zakup Produktu objętego Akcją na adres jednego z naszych salonów:

EliteOptyk Malinowscy:

ul. Mickiewicza 58.12, 17-100 Bielsk Podlaski

ul. Sienkiewicza 22, 15-092 Białystok

ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok

ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok
z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Akcji Promocyjnej”.
2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać do 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data nadania w placówce pocztowej pisma zawierającego zgłoszenie reklamacji.
3. Do pisma zawierającego zgłoszenie reklamacyjne powinien zostać dołączony dowód zakupu Produktu objętego Akcją Promocyjną lub jego kopia.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie w wyżej wymienionym terminie wysłana na adres Uczestnika wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.
5. Wszelkie ewentualne spory związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
6. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Gratisu przysługującej Uczestnikowi zgodnie Regulaminem.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany Regulaminu, gdy dalsze prowadzenie Akcji Promocyjnej stanie się niemożliwe na zasadach dotychczas określonych, z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które Organizator nie miał wpływu bądź wynikających z konieczności dostosowania się przez Organizatora do obowiązujących przepisów prawa.
3. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w Punktach handlowych biorących udział w Akcji Promocyjnej na stronie www.renu.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.